van burgers, voor burgers, door burgers, met burgers

 

Nieuwspagina

ApolloVitaal wordt lid van LSA.

 Over LSA
Wij zijn het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners. We werken met trots voor al die bewoners die hun krachten bundelen en hun schouders onder inspirerende initiatieven zetten. Van bewonersbedrijven tot zorginitiatieven en van energiecoöperaties tot buurtmoestuinen en bewoners die strijden tegen de eenzaamheid van buurtbewoners.  

Klik op "i" voor meer informatie  

Burgerplatform ApolloVitaal in gesprek met stakeholders.Op 18 oktober 2022 kwam de Adviesraad van het Platform ApolloVitaal  in Melick voor het eerst bij elkaar. Samenstelling: mensen met passie en lef uit overheid - marktpartijen - gemeenschap. Een samenkomst van inwoners, gemeente Roerdalen, Laco Feel Fit Center, woningcorporatie Wonen Limburg, basisschool de Achtbaan en Kies&Co Kinderwijkraden. Met inspiratie van opgavegericht denken naar concrete acties. Voortbouwend op de goede dingen die we al doen.

‘De inwoner geeft richting’, dat is ons vertrekpunt . We staan stil bij de vraag ‘wie missen we aan  tafel’ en ‘wie van ons zou waarbij willen aanhaken?’ We vinden het belangrijk dat er meer inwoners aanhaken, maar ook verenigingen en ondernemers. Daarnaast ontbreekt het aan inbreng van kinderen en jongeren. In enkele dorpen zijn recent kinderwijkraden opgestart. Laat jongeren zélf invulling geven aan wat voor hun belangrijk is. Zij richten speelplekken of hun dorp wellicht anders in dan hun ouders.

We zetten daarom op de actielijst dat we nadenken over de vraag welke partijen nog aan tafel horen, hoe we daarmee het gesprek voeren en wie van ons zou waarbij wil aanhaken.

De aanvliegroute voor het komende jaar bevat opgaven in de combinatie Wonen - Duurzaamheid - Gezondheid. We bundelen kennis, kunde en netwerken. Met overtuiging en commitment van iedereen die erbij was. Prachtige start!


-----------------------------------------------------

Lees hier alles over in onze Nieuwsbrief  1 ApolloVitaal.

Tal van verenigingen en organisaties vertellen hierin wat voor hen het belang van het dorpshuis Trefpunt Apollo is. 

--------------------------------------------------

Oprichtingsakte ondertekend

Op 13 oktober werd door bestuursleden Cor Snoeijs en Leo Tillmans de notariële akte getekend waarbij stichting Vitaal Roerdalen wordt voorgezet als stichting Platform ApolloVitaal 


 klik hier voor onze missie en doelstellingen

------------------------------------------------

Dorpsoverleg 8 oktober ; 

Inwoners verlangen naar meer samenwerking en gemeenschapszin in Melick 

 Inwoners verlangen naar meer samenwerking en gemeenschapszin in Melick

De aangescherpte coronarichtlijnen weerhielden een groep inwoners er niet van om op 8 oktober jl. met elkaar om tafel te gaan om te praten over Melick, de gemeenschap, het dorp en de kansen die er liggen voor de toekomst. Cor Snoeijs, voorzitter van het Platform ApolloVitaal, trapte af met een toelichting op de koers die het Platform in gedachten heeft en de rollen die het ziet voor inwoners, verenigingen, ondernemers, het Platform zelf en anderen die een bijdrage willen leveren aan de doelstelling: vitale inwoners aan het roer in een vitale gemeenschap. Wethouder den Teuling sloot daarop aan en liet weten dat ook de gemeente hierbij als partner aansluit en dat verenigingen en initiatiefnemers kunnen blijven rekenen op subsidies voor verenigingsactiviteiten en burgerinitiatieven, die bijdragen aan een gemeenschap die bruist en waarin inwoners naar elkaar omzien. Juist ook in deze tijd waar het coronavirus veel van de samenleving vraagt.

Robert Cluitmans en Ruud Vogelzang van carnavalsvereniging de Markoef informeerden de aanwezigen over het initiatief ‘Melick zonder grenzen’, dat door een aantal inwoners en meer dan 10 verenigingen wordt voorbereid. Het idee van een dorps-brede activiteit staat nog steeds centraal, maar in het licht van de beperkingen vanwege het coronavirus, zoekt de initiatiefgroep ook naar mogelijkheden op kleinere schaal.

Het grootste deel van de bijeenkomst werd besteed aan de toekomst: wat gebeurt er over een aantal jaren in je dorp en in het dorpshuis, waar ben je dan trots op en wat en wie zijn ervoor nodig om dat mogelijk te maken? Dat leverde mooie vergezichten op, van inwoners die elkaar kennen tot jong en oud doen meer samen en niet langer ‘ieder voor zich’ tot een geweldige samenwerking tussen verenigingen en initiatieven. En van aandacht voor kwetsbare inwoners tot meedoen van mensen met beperkingen. Concrete ideeën waren nieuw leven inblazen van het kindervakantiewerk, een senioren- of dagorkest, disco voor mensen met een verstandelijke beperking, evenementen voor jongeren, inloop voor mensen die alleen of eenzaam zijn, cursussen bloemschikken en zelfverdediging voor mensen die bang en onzeker zijn, nieuwe inwoners welkom heten.

De bijeenkomst werd afgesloten met de opdracht om de mensen in het dorp te laten weten wat de avond heeft opgebracht en verder te werken aan de initiatieven die al in gang zijn gezet. Een samenvatting daarvan wordt binnenkort geplaatst op de website www.apollovitaal.nl Wil je meedoen of meer informatie ontvangen, neem dan contact via info@apollovitaal.nl